Kategorie
Bez kategorii

Regulamin korzystania z Biblioteki Nauki

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznej platformy publikacji naukowych („Biblioteka Nauki”).
 2. Biblioteka Nauki prowadzona jest przez Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 („UW”) za pośrednictwem serwisu internetowego BN (https://bibliotekanauki.pl).
 3. Biblioteka Nauki służy udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet artykułów i książek naukowych („Publikacje Naukowe”).

§ 2. Zasady korzystania z Biblioteki Nauki

 1. W ramach korzystania z Biblioteki Nauki możliwe jest:
  1. przechowywanie Publikacji Naukowych;
  2. publiczne udostępnianie Publikacji Naukowych;
  3. przeglądanie Publikacji Naukowych;
  4. pobieranie Publikacji Naukowych.
 2. Przeglądanie i pobieranie Publikacji Naukowych jest otwarte i niedopłatne dla wszystkich zainteresowanych z uwzględnieniem postanowień odpowiednich licencji.
 3. Użytkownik może korzystać z funkcji, które są dostępne zgodnie z aktualnym stanem technicznym Biblioteki Nauki.
 4. Przechowywanie i publiczne udostępnianie Publikacji Naukowych odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych pomiędzy UW i wydawcami tych publikacji, a korzystanie ze związanych z tym funkcji Biblioteki Nauki wymaga rejestracji Użytkownika w systemie komputerowym Biblioteki.
 5. W celu korzystania z Biblioteki Nauki nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, z zastrzeżeniem korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o szczególnych wymaganiach technicznych są dostępne na bieżąco za pośrednictwem Biblioteki Nauki.

§ 3. Przechowywanie i publiczne udostępnianie Publikacji Naukowych

 1. Zarejestrowany Użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Publikacje Naukowe w Bibliotece Nauki.
 2. Zakazane jest dostarczanie do Biblioteki Nauki przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Bibliotece Nauki treści:
  1. do których rozpowszechniania Użytkownik nie ma stosownych uprawnień;
  2. których rozpowszechnianie w inny sposób narusza prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste;
  3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi niż wynikające z ust. 2 lit. a i b przepisami prawa.
 3. Dostarczenie metadanych Publikacji Naukowych do Biblioteki Nauki jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o treści zgodnej ze wzorcem Creative Commons 0, którego pełne postanowienia dostępne są pod adresem: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode („CC0”). Zakresem przedmiotowym tego oświadczenia objęte są metadane, a nie treść Publikacji Naukowych.
 4. W odniesieniu do plików zawierających treści Publikacji Naukowych, Użytkownik może udostępnić plik publicznie do korzystania przez osoby trzecie zgodnie z właściwymi przepisami o domenie publicznej, dozwolonym użytku lub o innych swobodach przewidzianych w przepisach prawa, bądź zgodnie z postanowieniami licencji wybranej przez Użytkownika z listy dostępnej w Bibliotece Nauki.
 5. Metadane i pełne teksty Publikacji Naukowych wprowadzane przez Użytkowników podlegają weryfikacji przez administratorów upoważnionych ze strony UW.
 6. Szczegółowe kwestie związane z przechowywaniem i publicznym udostępnianiem Publikacji Naukowych w Bibliotece Nauki regulują odrębne umowy zawierane pomiędzy UW i wydawcami tych publikacji.

§ 4. Reklamacje, zapytania i uwagi

 1. Reklamacje, zapytania i uwag należy zgłosić listem poleconym na adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa, albo pocztą elektroniczną na adres lp.ik1721879556uanak1721879556etoil1721879556bib@k1721879556sedpl1721879556eh1721879556.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz reklamację, zapytania i uwagi wraz krótkim opisem problemu.
 3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie poinformowany na adres podany w zgłoszeniu.

§ 5. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z Administratorem danych Użytkownicy mogą się kontaktować w jednej z wybranych form udostępnionych na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Do IOD Użytkownicy mogą kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez UW. Z IOD Użytkownicy mogą kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: lp.ud1721879556e.wu.1721879556mda@d1721879556oi1721879556.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu prowadzenia Biblioteki Nauki.
 4. W ramach prowadzenia Biblioteki Nauki przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. login
  2. imię i nazwisko;
  3. adres e-mail;
  4. hasło w postaci zaszyfrowanej;
  5. adres IP;
  6. rola użytkownika;.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Dane są przetwarzane przez czas posiadania przez Użytkownika konta w Bibliotece Nauki, a po jego usunięciu przez okres przechowywania danych zamieszczonych przez tego Użytkownika w Bibliotece Nauki i 5 lat po ich usunięciu.
 6. Korzystanie z funkcji Biblioteki Nauki związanych z wprowadzaniem danych przez zarejestrowanych Użytkowników wiąże się z udostępnieniem tym Użytkownikom danych w zakresie: imienia, nazwiska, loginu, a Użytkownikom o uprawnieniach administracyjnych dodatkowo adresu e-mail.
 7. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece Nauki mogą być przekazywane osobom trzecim w celu wymaganym dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki Nauki i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim również w innych przypadkach określonych przez prawo.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo (na zasadach określonych w RODO) do:
  1. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  6. wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO);
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne w celu rejestracji w Bibliotece Nauki. Odmowa podania danych wyklucza możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Nauki.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. UW dokłada starań, aby korzystanie z Biblioteki Nauki było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.
 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Publikacji Naukowych lub związanej z nimi działalności, UW niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wymienionych Publikacji Naukowych w Bibliotece Nauki.
 3. UW może odmówić przechowania i publicznego udostępniania Publikacji Naukowych, a także może zablokować dostęp lub usunąć z Biblioteki Nauki dane niestanowiące Publikacji Naukowych w rozumieniu Regulaminu, jak również dane niezgodne z postanowieniami Regulaminu. UW weryfikuje poprawność metadanych i techniczną poprawność plików.
 4. UW może odmówić rejestracji lub usunąć konto Użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin i pomimo wezwania nie przywrócił stanu zgodnego z prawem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wezwania.

§ 7. Zmiana Regulaminu

 1. UW informuje Użytkownika o zmianie Regulaminu przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres przypisany do konta Użytkownika.
 2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może zażądać usunięcia swojego konta Użytkownika. Z chwilą usunięcia konta Użytkownik przestaje być związany Regulaminem.
 3. Użytkownik, który otrzymał informację o zmianie Regulaminu i nie zażądał usunięcia konta w najbliższym możliwym terminie jest związany postanowieniami Regulaminu w zmienionej treści.

§ 8 Przepis końcowy

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu rozstrzyga Kierownik Zespołu Biblioteki Nauki. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora ICM.