Kategorie
Bez kategorii

Dokumentacja dla zalogowanych użytkowników

Spis treści

3 Zarządzanie zasobami Platformy

Nawiązanie współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego polega na podpisaniu umowy precyzującej zasady współpracy oraz przekazywania metadanych i pełnych tekstów do udostępniania ich na Platformie. Umowa jest obustronnie nieodpłatna i niewyłączna, nie ogranicza więc wydawców w możliwościach udostępniania treści w innych miejscach. Więcej informacji o sposobie znalezienia się w gronie wydawców prezentujących swoje zasoby na Platformie Biblioteki Nauki użytkownik znajdzie w zakładce Dołącz do wydawców.

Rys. Wyszukiwarka publikacji naukowych na stronie Biblioteki Nauki

Przedstawiciele wydawcy będącego stroną umowy z ICM UW otrzymują konta użytkowników z dostępem do profilu swojego wydawcy. Administrator ICM wprowadza metadane profilu: nazwę, logo, opis, dane teleadresowe, informacje o instytucji w sieci oraz polityce open access oraz przekazuje profil wydawcy do pracy jego przedstawicielom. Metadane te mogą później zostać zmodyfikowane przez administratora wydawnictwa.

Zarówno dodanie metadanych wydawcy, jak i późniejsza ich modyfikacja są natychmiast widoczne dla użytkowników w Internecie.

Rys. Formularz dodawania wydawcy

4 Najważniejsze pojęcia systemu

4.1 Proces pracy nad dokumentami (workflow)

Głównym celem systemu jest gromadzenie i prezentowanie pełnotekstowych zasobów publikacji naukowych. Zarządzanie procesem wprowadzania publikacji odbywa się z wykorzystaniem operacji, jako sposobu na dodawanie, edytowanie lub usuwanie metadanych obiektu.

Więcej o sposobie zarządzania danymi na Platformie – patrz Rozdział Proces pracy nad dokumentami (workflow).

4.2 Zasoby Platformy

Na Platformie można umieszczać następujące zasoby:

 • czasopisma,
 • wydania,
 • artykuły,
 • książki autorskie (współautorskie),
 • prace zbiorowe,
 • rozdziały.

Więcej o poszczególnych Zasobach Platformy – patrz Rozdział Zasoby Platformy.

4.3 Operacje

W ramach systemu możliwe są cztery operacje:

 • dodawanie,
 • edytowanie,
 • usuwanie,
 • przenoszenie.

Więcej o tym, czym są operacje oraz o poszczególnych ich rodzajach – patrz Rozdział Operacje.

4.4 Role użytkowników

W systemie przewidziano następujące role użytkowników:

 • edytor czasopism,
 • redaktor czasopism,
 • redaktor książek,
 • administrator wydawnictwa,
 • administrator ICM.

Więcej o poszczególnych rolach użytkowników – patrz Rozdział Role użytkowników.

5 Zasoby Platformy

Każdy wydawca może w systemie udostępniać zasoby swoich czasopism oraz książek. W czasopismach poszczególne artykuły znajdują się w wydaniach (zeszytach, woluminach). Książki z kolei mogą być dodawane w postaci książek autorskich (współautorskich) lub prac zbiorowych. Prace zbiorowe dzielą się na rozdziały.

Część zasobów ma status publikacji naukowych. Są to:

 • artykuły
 • książki autorskie (współautorskie)
 • prace zbiorowe
 • rozdziały.

5.1 Czasopismo

Czasopismem w systemie jest obiekt przypisany do określonego wydawcy, który zawiera w sobie wydania. Metadane czasopisma wprowadza administrator wydawnictwa lub administrator ICM (patrz Rozdział Dodawanie czasopisma). Do czasopisma przypisywani są edytorzy oraz redaktorzy czasopism, którzy w ten sposób uzyskują uprawnienia do pracy nad wydaniami oraz artykułami czasopisma.

Lista czasopism

Na liście czasopism edytor i redaktor czasopisma widzi jedynie te czasopisma, do których został przypisany. Z tego miejsca można wyświetlić metadane poszczególnych, zatwierdzonych czasopism oraz przejść do ich wydań.

Na liście wyświetlają się także czasopisma podlegające aktualnie operacjom. Użytkownicy mający uprawnienia do pracy na takich operacjach mogą włączyć się tu w proces ich akceptacji. Mogą oni również inicjować nowe operacje na czasopismach – operację dodawania poprzez niebieski przycisk Dodaj czasopismo oraz operacje edycji oraz przenoszenia i usuwania z rozwijanego menu na poszczególnych kafelkach.

Zawartość listy jest zależna od uprawnień użytkownika. Administrator ICM oraz administrator wydawnictwa zobaczy tutaj wszystkie czasopisma ze swojego wydawnictwa. Edytor oraz redaktor czasopisma zobaczy tylko te, do których został przypisany (w szczególności, nie będzie widział czasopism w trakcie dodawania). Redaktor książek z kolei w ogóle nie ma dostępu do listy czasopism.

Rys. Lista czasopism

Ekran szczegółów czasopisma

Na ekranie szczegółów czasopisma użytkownik znajdzie uprzednio zapisane metadane. Istnieje możliwość przejścia stąd do listy wydań tego czasopisma. Użytkownicy ze stosownymi uprawnieniami mogą tu dodatkowo rozpocząć operacje edycji bądź usunięcia czasopisma. Do ekranu dostęp mają wszyscy użytkownicy Platformy.

Rys. Szczegóły czasopisma

Lista operacji na czasopismach

Na listach operacji użytkownicy widzą operacje dotyczące czasopism. Dla każdej z nich prezentowane są następujące informacje:

 • tytuł czasopisma, którego dotyczy operacja;
 • kolorową ikonę informującą o rodzaju operacji (zielona – operacja dodawania, niebieska – edycji, czerwona – usuwania);
 • stan operacji (u administratora wydawnictwa, u administratora ICM wyrażony przez umiejscowienie kolorowej ikonki na “suwaku”)
 • czarną ikonę informacji – pozwalającą podejrzeć kto, kiedy i jaką czynność na operacji ostatnio wykonał.

Operacje na czasopismach mogą wykonywać jedynie administrator wydawnictwa oraz administrator ICM. Czasopisma poddają się operacjom dodawania, edytowania i usuwania. Operacje na czasopismach wywołują skutki w systemie dopiero po akceptacji administratora ICM. Do czasu tej akceptacji widoczny jest poprzednio zaakceptowany zestaw metadanych.

Opis poszczególnych operacji na czasopismach – patrz Rozdział Operacje.

Rys. Lista operacji na czasopismach

5.2 Wydanie

Wydaniem w systemie jest obiekt przypisany do określonego czasopisma i zawierający artykuły. Wydanie odpowiada faktycznemu zeszytowi lub woluminowi, w ramach którego określony zbiór artykułów został opublikowany. Metadane wydania to rok (wyrażony datą roczną lub przedziałem lat), wolumin oraz numer.

Przeprowadzanie operacji na wydaniach wymaga co najmniej uprawnień redaktora czasopisma. Edytorzy natomiast mogą jedynie przeglądać metadane wydania i korzystać ze związanych z wydaniami ekranów do wyświetlania i pracy nad zawartymi w nich artykułami.

Lista wydań

Na liście wydań użytkownik widzi tylko zatwierdzone wydania oraz operacje na wydaniach z czasopism, do których został przypisany. Dostęp do listy wydań możliwy jest z listy czasopism oraz z ekranu szczegółów czasopisma.

Z listy wydań istnieje możliwość przejścia do listy artykułów danego wydania, zainicjowania operacji na wydaniach lub włączenia się w proces akceptacji trwających operacji.

Rys. Lista operacji na wydaniach

Ekran szczegółów wydania

Na ekranie szczegółów wydania użytkownik znajdzie uprzednio zapisane metadane.

Dostęp do ekranu możliwy jest z listy wydań.

Z ekranu szczegółów istnieje możliwość przejścia do listy artykułów oraz rozpoczęcia operacji edycji lub usunięcia wydania.

Rys. Szczegóły wydania

Lista operacji na wydaniach

Na listach operacji na wydaniach użytkownicy widzą następujące informacje o tych operacjach:

 • rok, wolumin i numer wydania (jeśli wszystkie zostały wpisane; obowiązkowe jest wypełnienie minimum roku wydania)
 • kolorową ikonę informującą o typie operacji (zielona – operacja dodawania, niebieska – edycji, czerwona – usuwania)
 • czarną ikonę informacji – pozwalającą podejrzeć kto, kiedy i jaką czynność na operacji ostatnio wykonał.

Możliwe jest dodanie, edytowanie, przeniesienie i usunięcie wydania. Dodawanie wydania i edytowanie jego metadanych może być przeprowadzone przez użytkownika o uprawnieniach co najmniej redaktora czasopism i nie wymaga akceptacji administratora ICM. Takiej akceptacji wymaga usuwanie, m.in. dlatego, że wraz z usunięciem wydania usunięte zostaną wszystkie znajdujące się w nim artykuły, a operacji tej nie będzie można cofnąć. Na liście operacji na wydaniach pojawiają się zatem tylko wydania w trakcie usuwania bądź nowe oraz zmienione wydania sugerowane przez automatyczny importer (po wprowadzeniu prawidłowego źródła importu dla czasopisma).

Użytkownicy mający uprawnienia minimum redaktora czasopism mogą z poziomu tego ekranu włączyć się w proces akceptacji trwających operacji.

Opis poszczególnych operacji na wydaniach – patrz Rozdział Operacje.

Rys. Lista operacji na wydaniach

5.3 Artykuł

Artykuły to publikacje gromadzone w wydaniach poszczególnych czasopism. Prawo zarówno do wglądu do informacji związanych z artykułami, jak i przeprowadzania operacji na tych publikacjach mają wszystkie role w systemie związane ze ścieżką akceptacji czasopism. Edytorzy i redaktorzy czasopism przypisani do danego czasopisma przekazują poszczególne operacje do zatwierdzenia administratorowi ICM. W ten proces może się włączyć administrator wydawnictwa (w zastępstwie lub zamiast edytorów bądź redaktorów).

Lista artykułów

Na liście artykułów znajdują się zatwierdzone (opublikowane) artykuły oraz operacje na artykułach przyporządkowane do danego wydania. Dostęp do listy możliwy jest z listy wydań oraz z ekranu szczegółów wydania.

Z listy artykułów istnieje możliwość przejścia do poszczególnych artykułów, zainicjowania operacji na artykułach, włączenia się w proces akceptacji trwających operacji lub podejrzenia wersji historycznych zatwierdzonych artykułów (patrz Rozdział Wersje historyczne).

Rys. Lista artykułów

Ekran szczegółów artykułów

Na ekranie szczegółów artykułu użytkownik znajdzie uprzednio zapisane metadane. Ekran ten zawiera takie same informacje jak widoczny publicznie ekran detali danego artykułu w serwisie bibliotekanauki.pl.

Dostęp do ekranu możliwy jest z listy artykułów.

Z ekranu szczegółów istnieje możliwość rozpoczęcia operacji edycji, przeniesienia lub usunięcia artykułu.

Rys. Szczegóły artykułu

Lista operacji na artykułach

Na listach operacji na artykułach użytkownicy widzą następujące informacje o tych operacjach:

 • tytuł artykułu, którego dotyczy operacja
 • kolorową ikonę informującą o rodzaju operacji (zielona – operacja dodawania, niebieska – edycji, czerwona – usuwania)
 • czarną ikonę informacji – pozwalającą podejrzeć kto, kiedy i jaką czynność na operacji ostatnio wykonał.

Artykuły poddają się operacjom: dodawania, edytowania, przenoszenia i usuwania. Edytorzy i redaktorzy czasopism, a także administratorzy mają możliwość włączenia się na liście operacji w ścieżkę akceptacji artykułów, która to ma na celu opublikowanie artykułów w ogólnodostępnej części Platformy.

Skutki rozpoczęcia oraz modyfikacji operacji w systemie widoczne są dopiero po zatwierdzeniu przez administratora ICM. Do czasu akceptacji dla użytkowników zewnętrznych widoczny jest poprzednio zaakceptowany zestaw metadanych.

Opis poszczególnych operacji na artykułach – patrz Rozdział Operacje.

Rys. Lista operacji na artykułach

5.4 Książka autorska (współautorska) i praca zbiorowa

Na Platformie przewidziano możliwość udostępniania dwóch rodzajów książek: monografii, czyli książek autorskich (współautorskich) oraz prac zbiorowych. Różnią się one zakresem metadanych oraz podejściem do prezentacji pełnych tekstów. Podstawowa różnica jest taka, że książka autorska (współautorska) to jeden rekord metadanych, do którego dołączone są pliki zawierające całość pełnego tekstu takiej książki (w różnych formatach). Prace zbiorowe natomiast to zestaw rekordów – rekord nadrzędny gromadzący dane zbiorcze dla całej pracy i połączony z rekordami poszczególnych rozdziałów tej pracy, z których każdy zawiera szczegółowe metadane i wyposażony jest w plik (lub pliki) pełnego tekstu danego rozdziału. Same w sobie prace zbiorowe nie zawierają plików.

Wprowadzanie i zarządzanie metadanymi i pełnymi tekstami książek odbywa się za pomocą operacji, które mogą wykonywać redaktorzy książek, administratorzy wydawnictwa oraz ICM. Pełna ścieżka akceptacji w przypadku książek skrócona jest zatem zwykle do dwóch ról (redaktor książek i administrator ICM lub administrator wydawnictwa i administrator ICM). Redaktorzy książek inicjują operacje na publikacjach, a następnie przekazują je do zatwierdzenia administratorowi ICM. W ten proces może się włączyć administrator wydawnictwa, w zastępstwie lub zamiast redaktorów książek.

Lista książek

Na liście książek znajdują się zarówno zatwierdzone (opublikowane) książki autorskie i prace zbiorowe, jak i operacje na książkach i pracach zbiorowych przyporządkowane do danego wydawcy.

Dostęp do listy możliwy jest wprost z menu po lewej stronie bądź dzięki nawigacji po drzewie zasobów poczynając od wydawców (tylko w przypadku administratora ICM).

Z listy istnieje możliwość przejścia do ekranów szczegółów pojedynczych książek lub na listy rozdziałów, zainicjowania operacji na książkach oraz włączenia się w proces akceptacji trwających operacji, a także podejrzenia wersji historycznych zatwierdzonych książek (patrz Rozdział Wersje historyczne).

Rys. Lista książek

Ekran szczegółów książki

Na ekranie szczegółów książek użytkownik znajdzie uprzednio zapisane metadane. Ekran ten zawiera takie same informacje jak ekran detali danej książki w dostępnym publicznie serwisie bibliotekanauki.pl.

Dostęp do ekranu możliwy jest z listy książek.

Z ekranu szczegółów istnieje możliwość rozpoczęcia operacji edycji lub usunięcia książki.

Rys. Szczegóły książki

Lista operacji na książkach

Na listach operacji na książkach użytkownicy widzą następujące informacje o tych operacjach:

 • tytuł książki, której dotyczy operacja
 • kolorową ikonę informującą o typie operacji (zielona – operacja dodawania, niebieska – edycji, czerwona – usuwania)
 • czarną ikonę informacji – pozwalającą podejrzeć kto, kiedy i jaką czynność na operacji ostatnio wykonał.

Możliwe jest dodanie, edytowanie, usunięcie książki. Redaktorzy książek i administratorzy mają możliwość włączenia się na liście operacji w ścieżkę akceptacji, która to ma na celu opublikowanie publikacji w ogólnodostępnej części Platformy.

Skutki rozpoczęcia oraz modyfikacji operacji w systemie widoczne są dopiero po zatwierdzeniu przez administratora ICM. Do czasu akceptacji dla użytkowników zewnętrznych widoczny jest poprzednio zaakceptowany zestaw metadanych.

Opis poszczególnych operacji na książkach – patrz Rozdział Operacje.

Rys. Lista operacji na książkach

5.5 Rozdział

Rozdziały to publikacje gromadzone w pracach zbiorowych. Prawo zarówno do wglądu do informacji związanych z rozdziałami, jak i przeprowadzania operacji na tych publikacjach, mają redaktorzy książek oraz administratorzy wydawnictwa i ICM. Redaktorzy książek przypisani do danego wydawcy przekazują poszczególne operacje do zatwierdzenia administratorowi ICM. W proces ten może włączyć się administrator wydawnictwa (w zastępstwie lub zamiast redaktora książek).

Lista rozdziałów

Na tej liście znajdują się zatwierdzone (opublikowane) rozdziały oraz operacje na rozdziałach przyporządkowane do danej pracy zbiorowej. Dostęp do listy możliwy jest z listy książek oraz z ekranu szczegółów książki.

Z listy istnieje możliwość przejścia do poszczególnych rozdziałów, zainicjowania operacji na nich, włączenia się w proces akceptacji trwających operacji lub podejrzenia wersji historycznych zatwierdzonych publikacji (patrz Rozdział Wersje historyczne).

Rys. Lista rozdziałów

Ekran szczegółów rozdziału

Na ekranie szczegółów rozdziału użytkownik znajdzie uprzednio zapisane metadane. Ekran ten prezentuje takie same informacje jak ekran detali danego rozdziału w serwisie bibliotekanauki.pl

Dostęp do ekranu możliwy jest z listy rozdziałów.

Z ekranu szczegółów istnieje możliwość rozpoczęcia operacji edycji lub usunięcia rozdziału.

Rys. Szczegóły rozdziału

Lista operacji na rozdziałach

Na listach operacji na rozdziałach użytkownicy widzą następujące informacje o tych operacjach:

 • tytuł rozdziału
 • kolorową ikonę informującą o rodzaju operacji (zielona – operacja dodawania, niebieska – edycji, czerwona – usuwania)
 • czarną ikonę informacji – pozwalającą podejrzeć kto, kiedy i jaką czynność na operacji ostatnio wykonał.

Redaktor książek oraz administrator ICM widzą na tej liście operacje dotyczące rozdziałów oraz status ich akceptacji.

Metadane rozdziałów wprowadza się, a następnie zarządza nimi za pomocą operacji, które to widoczne są na listach operacji na rozdziałach. Rozdziały poddają się operacjom: dodawania, edytowania i usuwania (nie ma możliwości przeniesienia rozdziału do innej książki).

Redaktorzy książek i administratorzy mają możliwość włączenia się na liście operacji w ścieżkę akceptacji rozdziałów, która ma na celu opublikowanie publikacji w ogólnodostępnej części Platformy.

Skutki rozpoczęcia oraz modyfikacji operacji w systemie widoczne są dopiero po zatwierdzeniu przez administratora ICM. Do czasu akceptacji dla użytkowników zewnętrznych widoczny jest poprzednio zaakceptowany zestaw metadanych.

Opis poszczególnych operacji na rozdziałach – patrz Rozdział Operacje.

Rys. Lista operacji na rozdziałach

6 Operacje

Głównym celem działania Platformy jest udostępnianie publikacji naukowych. Uporządkowany sposób zamieszczania i późniejszego modyfikowania publikacji, angażujący pracę specjalistów w dziedzinie pozwala na minimalizowanie błędów w publikowanych na Platformie pracach naukowych.

System opiera się na wykorzystaniu tak zwanych operacji do umieszczania i późniejszego modyfikowania dokumentów. W systemie zaproponowano cztery rodzaje operacji:

 • dodawania,
 • edytowania,
 • usuwania,
 • przenoszenia.

Operacje służą do uporządkowania ścieżki akceptacji wprowadzanych danych przez przekazywania ich do weryfikacji i akceptacji użytkownikom o wyższych uprawnieniach. Miejsce operacji na ścieżce akceptacji oddaje jej stan. Możliwe stany operacji zależą od rodzaju publikacji. Np. operacje na artykułach mogą przyjmować następujące stany widoczne w systemie:

 • u edytora,
 • u redaktora czasopisma,
 • u administratora ICM.

Użytkownicy należący do danej ścieżki akceptacji mogą pracować na operacjach w stanie odpowiadającym ich roli lub niższym. Po przekazaniu operacji do wyższej roli, użytkownicy o niższej roli mogą jedynie podejrzeć aktualny stan metadanych w tej operacji.

Użytkownicy w czasie przekazywania sobie operacji między rolami mają możliwość dodania do niej komentarzy w ramach pola Dyskusja wewnętrzna. Zawartość tego pola nie jest publikowana. Jest ono zapisywane po zatwierdzeniu operacji w wersji historycznej (patrz Rozdział Wersje historyczne).

6.1 Dodawanie

Zainicjowanie operacji spowoduje wyświetlenie formularza metadanych na ekranie operacji dodawania odpowiedniego dla typu zasobu, którego dotyczy operacja (artykułu, wydania, czasopisma, książki bądź rozdziału).

Formularz zawiera pola wymagane (oznaczone gwiazdką) oraz pola dodatkowe. O błędnym wypełnieniu pola (np. wpisaniu liter w pole daty) zostaniemy poinformowani od razu poprzez czerwony napis pod polem wpisywania. O braku wypełnienia jednego z pól wymaganych, system poinformuje nas podczas próby zapisania lub przekazania operacji do akceptacji.

Użytkownik ma możliwość zwiększenia liczby niektórych pól. W tym celu powinien wybrać z listy rozwijanej pożądaną liczbę pól (np.: 1,2,3 etc) oraz zatwierdzić ją ikoną przycisku z plusem. Mechanizm ten dotyczy pól:

 • liczba tłumaczeń
 • liczba wskaźników
 • liczba adresów url
 • liczba osób
 • liczba instytucji
 • liczba pozycji bibliograficznych.

Pod formularzem znajdują się przyciski umożliwiające podjęcie dalszych działań na operacji (zapisanie, zapisanie i podejrzenie efektu prac, przekazanie operacji do innej roli, anulowanie operacji). Dostępność poszczególnych przycisków zależy od roli użytkownika i statusu operacji. W przypadku, gdy na ekran operacji wejdzie użytkownik o roli stojącej niżej w hierarchii niż poziom, na którym aktualnie znajduje się ta operacja, formularz będzie zablokowany do edycji, a przyciski nie będą widoczne w ogóle (np. edytor nie może podejmować działań na operacji przekazanej do weryfikacji przez redaktora czasopisma).

Na Platformie można skorzystać z mechanizmów pozwalających na automatyczne lub półautomatyczne wypełnianie formularza. Automatycznie wypełniane są formularze wydań i artykułów dodawanych z importu, a także artykułów przetworzonych w programie do ekstrakcji metadanych z plików PDF – Cermine. Możliwe jest także zakreślanie pól metadanych na pełnym tekście artykułu – Marker. W przypadku wydań, alternatywą do ręcznego wypełniania pustego formularza jest skorzystanie z podpowiedzi numeracji na bazie numeracji dotychczasowo stosowanej w czasopiśmie. Mechanizmy te zostaną omówione poniżej, przy rodzajach zasobów, których dotyczą.

6.1.1 Dodawanie czasopisma

Operacja dodawania czasopisma polega na wypełnieniu formularza metadanych czasopisma. Taką operację może zainicjować użytkownik z uprawnieniami administratora wydawnictwa lub wyższymi. Dodawanie czasopisma jest operacją podlegającą akceptacji administratora ICM.

Przykład: administrator wydawnictwa rozpoczyna operację dodawania czasopisma i przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM. Po zatwierdzeniu przez administratora ICM dane czasopisma są widoczne w ogólnodostępnym serwisie Platformy. Dopiero wówczas możliwe jest dodawanie w nim poszczególnych wydań oraz artykułów.

Ekran operacji dodawania czasopisma

W trakcie operacji dodawania czasopisma można określić jego metadane takie jak:

 • informacje podstawowe (tytuł wraz z tłumaczeniami, ISSN, DOI, licencja, dyscypliny naukowe, język czasopisma, częstotliwość wydawania, źródło OAI/PMH)
 • opis czasopisma (opis, redakcja, rada naukowa, informacje dla autorów i recenzentów, etyka wydawnicza, polityka open access)
 • indeksację i wskaźniki (bazy, w których czasopismo jest indeksowane, punktację MNiSW, osiągnięte przez czasopismo wskaźniki)
 • kontakt do czasopisma (dane teleadresowe redakcji czasopisma oraz informacje o czasopiśmie w sieci).

Źródło OAI/PMH

Wskazanie źródła do importu zasobów czasopisma (metadanych i pełnych tekstów) pozwala na uruchomienie mechanizmu importów (patrz Rozdział Mechanizm importów). Ta metadana nie jest widoczna publicznie w serwisie bibliotekanauki.pl, służy tylko do obsługi automatycznych importów.

Uzupełnienie wszystkich metadanych pozwala zaprezentować na Platformie nie tylko zasoby czasopisma, ale także informacje potrzebne osobom takim jak autorzy zainteresowani publikacją w czasopiśmie, czy osoby zajmujące się ewaluacją czasopism.

6.1.2 Dodawanie wydania

Operacje dodawania wydania tworzone są w zatwierdzonych czasopismach ręcznie lub automatycznie na podstawie danych rozpoznanych w źródle wskazanym do importu podczas wprowadzania lub zmiany danych czasopisma.

Do ręcznego zainicjowania operacji dodawania wydania uprawniony jest użytkownik z uprawnieniami co najmniej redaktora czasopisma. Dodawanie wydania nie wymaga akceptacji administratora ICM, może więc być zatwierdzane bezpośrednio przez tego użytkownika, który taką operację zainicjował.

Przykład 1: redaktor czasopisma rozpoczyna operację dodawania wydania poprzez ekran operacji dodawania wydania i od razu ją akceptuje. Umożliwia tym samym np.: edytorom wprowadzanie metadanych i pełnych tekstów artykułów w tym wydaniu.

Ekran operacji dodawania wydania

Wydania dodawane są w obrębie poszczególnych czasopism. Dlatego też, aby rozpocząć operację dodawania wydania należy wejść na listę wydań odpowiedniego czasopisma. Za pomocą przycisku Dodawania wydania użytkownik ma możliwość rozpoczęcia dodawania wydania z podpowiadanym przez system zestawem metadanych (rok i numer)lub rozpoczęcia pracy nad czystym formularzem. Podczas operacji dodawania wydania można określić takie metadane jak:

 • rok
 • wolumin
 • numer
 • źródło OAI/PMH
 • okładka.

Plik okładki nie może być większy niż 1MB oraz musi być w jednym z dozwolonych formatów (jpg, png, gif). Wymiary i rozdzielczość pliku nie mają wartości minimalnych, warto jednak sprawdzić na ogólnodostępnej części Platformy, jak prezentuje się dodana okładka.

Operacja dodawania wydania nie musi przechodzić pełnej ścieżki akceptacji (rola inicjująca akceptuje operację) i będzie widoczna w systemie tuż po jej zatwierdzeniu.

Źródło OAI/PMH

Wskazanie źródła do importu zasobów wydania (metadanych i pełnych tekstów) pozwala na uruchomienie mechanizmu importów. Powiązanie wydania na platformie z wydaniem zidentyfikowanym we wskazanym dla czasopisma źródle importu spowoduje, że do tego wydania trafią operacje z importu artykułów znajdujących się we wskazanym wydaniu w źródle. Takie powiązania są tworzone automatycznie przez importer, a możliwość ich ręcznej zmiany może być wykorzystywana w przypadku błędów automatycznego przyporządkowania.

Operacje dodawania wydania tworzone przez mechanizm automatycznego importu oczekują na zatwierdzenie przez użytkownika z uprawnieniami co najmniej redaktora.

Więcej na ten temat – patrz Rozdział Mechanizm importów.

6.1.3 Dodawanie artykułu

Operacja dodawania artykułu polega na wypełnieniu formularza metadanych artykułu oraz dołączeniu pliku z pełnym tekstem. Dodawanie artykułu jest operacją polegającą akceptacji i możliwą dopiero po wprowadzeniu i zaakceptowaniu metadanych wydania, w obrębie którego dodawany będzie artykuł.

Formularz można wypełniać ręcznie lub może on być wypełniony automatycznie poprzez Mechanizm importu (patrz Rozdział Mechanizm importu).

W przypadku operacji dodawania zainicjowanych ręcznie, formularz może być uzupełniony:

 • ręcznie, bezpośrednio na ekranie operacji,
 • za pomocą Cermine – narzędzia do automatycznej ekstrakcji metadanych z plików PDF (patrz Rozdział Operacje/Dodawanie/Dodawanie przez Cermine)
 • za pomocą markera, tj. “zakreślania” pól metadanych na treści pełnego tekstu (patrz Rozdział Operacje/Dodawanie/Dodawanie przez marker).

Uprawnienia do pracy nad operacjami dodawania artykułów mają edytorzy, redaktorzy czasopism i administratorzy ICM (a w proces ten może włączyć się także administrator wydawnictwa, działając w zastępstwie lub zamiast redaktorów i edytorów). Dodawanie artykułu jest operacją wymagającą akceptacji (edytorzy przekazują wypełniony formularz redaktorom czasopisma, a ci następnie administratorom ICM).

Przykład 1: edytor rozpoczyna operację dodawania artykułu poprzez ręczne wypełnienie formularza, przekazuje ją do redaktora, a ten do administratora ICM. Administrator zatwierdza operację i tym samym publikuje artykuł w ogólnodostępnej części Platformy.

Przykład 2: redaktor rozpoczyna operację dodawania artykułu poprzez mechanizm Cermine, przekazuje ją do administratora ICM, który to zatwierdza operację i publikuje artykuł.

Przykład 3: administrator wydawnictwa rozpoczyna operację dodawania artykułu poprzez Marker, przekazuje artykuł do administratora ICM, który to zatwierdza operację i publikuje artykuł.

Przykład 4: mechanizm importów przekazuje operację dodawania artykułu do akceptacji, redaktor przekazuje ją do administratora ICM, który to zatwierdza operację i publikuje artykuł.

6.1.4 Ręczne uzupełnienie metadanych artykułu

6.1.4.1 Ekran operacji dodawania artykułu

W trakcie operacji dodawania artykułu można określić jego metadane takie jak:

 • informacje podstawowe (język artykułu, tytuł wraz z tłumaczeniami, przedział stron, typ publikacji, załączenie pełnego tekstu artykułu)
 • informacje o osobach (imię, nazwisko, rola, informacja czy autor jest korespondencyjny, tytuł/stopień naukowy, e-mail, ORCID, biografia)
 • afiliacje
 • daty (opublikowania, przyjęcia, zaakceptowania, wydania on-line)
 • identyfikatory (DOI, PMCID)
 • informacje o treści (abstrakt wraz z tłumaczeniami, słowa kluczowe wraz z tłumaczeniami, dyscypliny naukowe, cechy publikacji, link do danych badawczych)
 • bibliografia
 • informacje dodatkowe.

oraz dodać plik z pełnym tekstem w formacie pfd (jego maksymalna wielkość nie może przekraczać 70 MB).

Afiliacje

Na specjalną uwagę zasługuje pole afiliacji, które pozwala zaznaczyć związek kontrybutora (autora, recenzenta, tłumacza) z instytucją naukową. Określenie związku wymaga:

 • dodania metadanych osoby (minimum jej imienia, nazwiska i roli)
 • dodania ręcznego bądź wybrania z listy instytucji naukowej
 • powiązania osoby z instytucją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w tabeli zestawiającej dane kontrybutorów i instytucji.

Afiliacje są widoczne na ekranie szczegółów artykułu oraz na stronie publikacji w ogólnodostępnej części Platformy.

Rys. Sekcja afiliacji

Rys. Pole wyboru instytucji z bazy

Rys. Powiązanie osoby z instytucją z bazy

Wymagalność pola języka tłumaczenia

Wypełnienie pola tytułu nie wymaga podania języka, w jakim dany tytuł został wpisany. Dodanie tłumaczenia tytułu taką wymagalność już jednak uruchamia. Po wpisaniu tytułu, a następnie rozpoczęciu wpisywania tłumaczenia pole języka tłumaczenia podświetla się na czerwono wraz z informacją: Język jest wymagany. Dopiero wypełnienie wszystkich wymaganych pól pozwala zapisać lub przekazać dalej daną operację.

W analogiczny sposób zachowują się pola tłumaczeń abstraktu i słów kluczowych.

Rys. Wymagalność języka

Bibliografia

Istnieje możliwość dodania bibliografii do artykułu na dwa sposoby: ręczne wypełnienie kolejnych wierszy, bądź przeklejenie całego tekstu z dokumentu źródłowego. Przeklejanie bibliografii może odbywać się etapami. Kolejne partie pojawiać się będą na końcu uprzednio przeniesionej bibliografii.

Niezależnie od wybranej formy, po wstawieniu tekstu użytkownik może dowolnie ustawiać kolejność wpisów (strzałkami po lewej stronie ekranu) oraz łączyć je między sobą (ikonami po prawej stronie ekranu). Ikony z rysunkiem kosza służą usuwaniu poszczególnych wierszy bibliografii.

Rys. Sekcja bibliografii

Rys. Pole do wklejenia bibliografii

6.1.4.2 Dodawanie przez Cermine

Dodanie artykułu za pośrednictwem Cermine możliwe jest jako jedna z trzech opcji do wyboru na ekranie listy artykułów. Sposób ten pozwala na zainicjowanie wielu operacji dodawania artykułów na raz (np. wszystkich artykułów z danego wydania). Warto pamiętać, że każdy artykuł powinien stanowić osobny plik w formacie PDF (wielkość pliku nie może przekraczać 70 MB).

Mechanizm Cermine wydatnie wspomaga użytkownika we wprowadzaniu danych, nie jest w stanie go jednak zastąpić. Każdorazowo użytkownik powinien weryfikować wprowadzane w ten sposób dane.

Po wybraniu opcji “Rozpocznij dodawanie artykułu Cermine”, użytkownik zostanie przekierowany na ekran dodawania pliku/plików z dysku komputera. Wybrane dokumenty zostaną wstępnie załadowane do systemu. W tym momencie istnieje jeszcze możliwość ich usunięcia bądź anulowania całego działania. Po skompletowaniu listy plików i kliknięciu “Rozpocznij operację dodawania nowych artykułów” mechanizm rozpocznie rozpoznawanie metadanych w plikach. Dla każdego pliku, w którym Cermine rozpoznał metadane, zostanie utworzona operacja dodawania artykułu. Formularz w tej operacji zawierał będzie rozpoznane metadane oraz dostarczony w wyżej opisanym procesie plik z pełnym tekstem artykułu. Taki formularz może być potem ręcznie modyfikowany, a operacja podlega akceptacji tak samo jak inne operacje tego rodzaju.

Rys. Lista rozwijana pozwalająca wybrać opcję dodawania artykułu poprzez Cermine

Rys. Okno wyboru artykułu z dysku komputera

Rys. Ładowanie artykułu na serwer

6.1.4.3 Dodawanie poprzez Marker

Ten sposób dodawania publikacji pozwala na zaznaczanie obszarów na plikach w formacie PDF i automatyczne przyporządkowywanie ich poszczególnym polom formularza. Opcja ta przypomina zakreślanie fragmentów tekstu kolorowymi markerami.

Dodanie za pośrednictwem Markera możliwe jest jako jedna z trzech opcji do wyboru na ekranie listy artykułów. Po kliknięciu w opcję “Rozpocznij operację dodawania Markerem” użytkownik zostanie przeniesiony na ekran formularza z polem tekstowym oraz listą kolorowych reprezentacji pól właściwego formularza artykułu. Pole tekstowe służy do przekopiowania treści z pełnego tekstu artykułu. Po zaznaczeniu tekstu w polu tekstowym użytkownik może przyporządkować zaznaczenie do odpowiednich pól formularza z listy. Istnieje możliwość wyczyszczenia ekranu i zmiany przypisania w razie pomyłkowego zaznaczenia.

Rys. Lista rozwijana pozwalająca wybrać opcję dodawania artykułu Markerem

Rys. Ekran formularza z polem tekstowym oraz listą kolorowych reprezentacji pól właściwego formularza artykułu

Rys. Wklejony tekst artykułu z zaznaczonymi etykietami odpowiadającymi polom formularza dodawania artykułu

Kliknięcie przycisku “Utwórz artykuł” spowoduje utworzenie nowej operacji dodawania zawierajacej formularz wypełniony zgodnie z zaznaczeniem “markera”. Użytkownik zostanie przekierowany do tej operacji. Taki formularz może być potem ręcznie modyfikowany, a operacja podlega akceptacji tak samo jak inne operacje tego rodzaju.

Rys. Wstępnie wypełniony formularz dodawania artykułu

6.1.5 Dodawanie książki

Operacja dodawania książki polega na wypełnieniu formularza metadanych oraz dołączeniu do niego plików z pełnym tekstem książki. Uprawniony do tego jest użytkownik mający rolę co najmniej redaktora książek. Dodawanie książki jest operacją podlegającą akceptacji administratora ICM.

Przykład: redaktor książki rozpoczyna operację dodawania książki, przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM, który to zatwierdza operację i publikuje książkę w ogólnodostępnej części Platformy.

Ekran operacji dodawania książki

W trakcie operacji dodawania książki można określić jej metadane takie jak:

 • informacje podstawowe (język książki, tytuł wraz z tłumaczeniami, typ publikacji, załączenie okładki i pełnego tekstu książki – tylko w przypadku książek autorskich)
 • daty (opublikowania, przyjęcia, zaakceptowania, wydania on-line)
 • informacje o osobach (imię, nazwisko, rola, informacja czy autor jest korespondencyjny, tytuł/stopień naukowy, e-mail, ORCID, biografia)
 • afiliacje
 • identyfikatory (ISBN, DOI, PMCID)
 • informacje o treści (liczba stron, miejsce wydania, streszczenie wraz z tłumaczeniami, słowa kluczowe wraz z tłumaczeniami, dyscypliny naukowe, cechy publikacji, link do danych badawczych)
 • indeks
 • bibliografia
 • informacje dodatkowe

oraz dodać plik z pełnym tekstem w formacie PDF, MOBI, EPUB oraz ZIP z plikami DocBook XML w środku. Niezależnie od formatu wielkość pliku nie może przekraczać 70 MB.

Okładka

Plik okładki nie może być większy niż 1 MB oraz musi być w jednym z dozwolonych formatów (jpg, png, gif). Wymiary i rozdzielczość pliku nie mają wartości minimalnych, warto jednak sprawdzić na ogólnodostępnej części Platformy, jak prezentuje się dodana okładka.

Afiliacje

Afiliacje w książkach funkcjonują analogicznie do afiliacji w artykułach (patrz Rozdział Operacje/Dodawanie/Dodawanie artykułu).

Wymagalność pola języka tłumaczenia

Pola języka tłumaczeń tytułu, streszczenia i słów kluczowych zachowują się w książkach analogicznie do podobnych pól w artykule (patrz Rozdział Operacje/Dodawanie/Dodawanie artykułu).

6.1.6 Dodawanie pracy zbiorowej

[tu krótkie wprowadzenie, że podobnie jak przy książkach]

Różnice w ekranach operacji dodawania książek autorskich (współautorskich) i prac zbiorowych:

Książka autorska (współautorska)Praca zbiorowa
Typ publikacjiMożliwości wyboru:Oryginalny tekst naukowyPrzekładEdycja naukowa materiałów źródłowychMożliwość wyboru:Oryginalny tekst naukowy
Cechy publikacjiMożliwość wyboru:Publikacja recenzowana Możliwości wyboru:Publikacja recenzowanaPublikacja pokonferencyjna
Pełny tekstPełny tekst książki jest dołączany bezpośrednio w formularzu książkiBrak możliwości wstawienia pełnego tekstu – dla pracy zbiorowej. Pełne teksty przypisane są do jej poszczególnych rozdziałów

6.1.7 Dodawanie rozdziału

Dodawanie rozdziału polega na wypełnieniu formularza metadanych na ekranie operacji dodawania rozdziału. Uprawniony do tego jest użytkownik mający rolę co najmniej redaktora książek. Dodawanie rozdziału jest operacją podlegającą akceptacji administratora ICM i możliwą dopiero po wprowadzeniu i zaakceptowaniu metadanych pracy zbiorowej, w obrębie której dodawany będzie rozdział.

Przykład: redaktor książki rozpoczyna operację dodawania rozdziału, przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM, który to zatwierdza operację i publikuje rozdział w ogólnodostępnej części Platformy.

Ekran operacji dodawania rozdziału

W trakcie operacji dodawania rozdziału można określić jego metadane takie jak:

 • informacje podstawowe (język rozdziału, tytuł wraz z tłumaczeniami, przedział stron, typ publikacji, licencja, załączenie pełnego tekstu rozdziału)
 • informacje o osobach (imię, nazwisko, rola, informacja czy autor jest korespondencyjny, tytuł/stopień naukowy, e-mail, ORCID, biografia)
 • afiliacje
 • daty (opublikowania, przyjęcia, zaakceptowania, wydania on-line)
 • identyfikatory (DOI, PMCID)
 • informacje o treści (streszczenie wraz z tłumaczeniami, słowa kluczowe wraz z tłumaczeniami, dyscypliny naukowe, cechy publikacji, link do danych badawczych)
 • bibliografia
 • informacje dodatkowe

oraz dodać plik z pełnym tekstem w formacie PDF, MOBI, EPUB oraz ZIP z plikami DocBook XML w środku. Niezależnie od formatu wielkość pliku nie może przekraczać 70 MB.

Afiliacje

Afiliacje w rozdziałach funkcjonują analogicznie do afiliacji w artykułach (patrz Rozdział Operacje/Dodawanie/Dodawanie artykułu).

Wymagalność pola języka tłumaczenia

Pola języka tłumaczeń tytułu, streszczenia i słów kluczowych zachowują się w rozdziałach analogicznie do podobnych pól w artykule (patrz Rozdział Operacje/Dodawanie/Dodawanie artykułu).

6.2 Edytowanie

Po zatwierdzeniu publikacji na Platformie możliwe jest dokonanie zmian w jej metadanych lub wymiana pliku pełnego tekstu. Taka zmiana przebiega w ramach operacji edycji, która otwiera nową ścieżkę akceptacji modyfikowanych danych. Skutki w systemie wywołuje dopiero zatwierdzenie takiej operacji, kiedy to wynikające z niej nowe dane nadpisują dotychczas zatwierdzone dane.

Na ekranie operacji edycji wyświetlane są równolegle metadane aktualnie zatwierdzonej publikacji (po lewej stronie) oraz nanoszone zmiany (po prawej). Różnice sygnalizowane są podświetleniem sekcji na niebiesko.

6.2.1 Edytowanie czasopisma

Edytowanie czasopisma jest operacją podlegającą akceptacji. Może ją zainicjować użytkownik mający rolę co najmniej administratora wydawnictwa.

Przykład: administrator wydawnictwa edytuje czasopismo i przekazuje je do akceptacji administratorowi ICM; administrator ICM akceptuje dane czasopismo i tym samym publikuje je na Platformie.

Ekran operacji edycji czasopisma

Na ekranie edycji czasopisma istnieje możliwość nanoszenia zmian w zestawie uprzednio zapisanych metadanych. Uruchomienie edycji możliwe jest:

 • z poziomu listy czasopism – poprzez rozwijane menu na kafelku czasopisma
 • z poziomu ekranu szczegółów czasopisma – poprzez przycisk Operacje i wybór opcji Rozpocznij edycję czasopisma.

Nie ma możliwości edycji czasopisma na podstawie wersji historycznej publikacji (patrz Rozdział Wersje historyczne).

6.2.2 Edytowanie wydania

Edytowanie wydania nie wymaga akceptacji administratora ICM, co oznacza, że każdy użytkownik, który rozpocznie taką operację może ją od razu zatwierdzić wywołując skutek zmiany danych wydania w systemie. Do tej operacji uprawniony jest użytkownik pełniący rolę co najmniej redaktora czasopisma.

Przykład: redaktor rozpoczyna operację edycji wydania poprzez wypełnienie formularza, od razu ją akceptuje i tym samym publikuje na Platformie.

Ekran operacji edycji wydania

Na ekranie operacji edycji wydania istnieje możliwość nanoszenia zmian w zestawie uprzednio zapisanych metadanych. Uruchomienie edycji możliwe jest:

 • z poziomu listy wydań – poprzez rozwijane menu na kafelku wydania
 • z poziomu ekranu szczegółów wydania – poprzez przycisk Operacje i wybór opcji Rozpocznij edycję wydania.

Nie ma możliwości edycji wydania na podstawie wersji historycznej publikacji (patrz Rozdział Wersje historyczne).

6.2.3 Edytowanie artykułu

Edytowanie artykułu – możliwe jest poprzez ręczne wypełnienie formularza oraz na podstawie importu. Dla rozpoczęcia takiej operacji wystarcza rola edytora. Edytowanie artykułu jest operacją wymagającą akceptacji administratora ICM.

Ekran operacji edycji artykułu

Ręczne uruchomienie edycji możliwe jest:

 • z poziomu listy artykułów – poprzez rozwijane menu na kafelku artykułu
 • z poziomu ekranu szczegółów artykułu – poprzez przycisk Operacje i wybór opcji Rozpocznij edycję artykułu.

Na ekranie edycji artykułu istnieje możliwość nanoszenia zmian w zestawie uprzednio zapisanych metadanych. Istnieje także możliwość edycji artykułu na podstawie wersji historycznej publikacji (patrz Rozdział Wersje historyczne).

Operacje edycji mogą powstawać w systemie także w sytuacji, gdy czasopismo powiązane jest ze źródłem danych do importu, a system wykryje zmianę danych w tym źródle (patrz Rozdział Mechanizm importu).

Edycja artykułów na podstawie importu jest możliwa tylko wówczas, gdy uprzednio opublikowane artykuły również pochodziły z importu. Artykuły dodane ręcznie nie zostaną edytowane. W takiej sytuacji stworzone zostaną nowe operacje dodawania artykułów.

Istnieje możliwość zmiany tego mechanizmu w porozumieniu z właścicielem Platformy. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa i każdorazowo wymagająca obopólnych uzgodnień.

Przykład 1: edytor rozpoczyna operację edytowania artykułu poprzez ręczne wypełnienie formularza, przekazuje ją do redaktora, a ten do administratora ICM. Administrator akceptuje artykuł i tym samym publikuje go na Platformie.

Przykład 2: importer przekazuje edycję artykułu (pochodzącego z importu) do akceptacji, redaktor akceptuje i przekazuje do administratora ICM, który to zatwierdza i publikuje ją na Platformie.

6.2.4 Edytowanie książki

Edytowanie książki – jest operacją, którą może zainicjować użytkownik mający uprawnienia co najmniej redaktora książek. Podlega ona akceptacji administratora ICM.

Przykład: redaktor książki rozpoczyna operację edycji książki, przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM, administrator ICM akceptuje książkę i tym samym publikuje ją na Platformie.

Ekran operacji edycji książek

Na ekranie edycji książek istnieje możliwość nanoszenia zmian w zestawie uprzednio zapisanych metadanych. Uruchomienie edycji możliwe jest:

 • z poziomu listy książek – poprzez rozwijane menu na kafelku książki
 • z poziomu ekranu szczegółów książki – poprzez przycisk Operacje i wybór opcji Rozpocznij edycję książki.

Istnieje także możliwość edycji książki na podstawie wersji historycznej publikacji (patrz Rozdział Wersje historyczne).

6.2.5 Edytowanie rozdziału

Edytowanie rozdziału – jest operacją, którą może zainicjować użytkownik mający uprawnienia co najmniej redaktora książek. Podlega ona akceptacji administratora ICM.

Przykład: redaktor książki rozpoczyna operację edycji rozdziału, przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM, administrator ICM akceptuje rozdział i tym samym publikuje go na Platformie.

Ekran operacji edycji rozdziału

Na ekranie edycji rozdziału istnieje możliwość nanoszenia zmian w zestawie uprzednio zapisanych metadanych. Uruchomienie edycji możliwe jest:

 • z poziomu listy rozdziałów – poprzez rozwijane menu na kafelku rozdziału
 • z poziomu ekranu szczegółów rozdziału – poprzez przycisk Operacje i wybór opcji Rozpocznij edycję rozdziału.

Istnieje także możliwość edycji rozdziału na podstawie wersji historycznej publikacji (patrz Rozdział Wersje historyczne).

6.3 Usuwanie

6.3.1 Usuwanie czasopisma

Usuwanie czasopisma – do zainicjowania tej operacji uprawniony jest użytkownik pełniący rolę co najmniej administratora wydawnictwa. Usuwanie czasopisma jest operacją nieodwracalną i wymagającą akceptacji administratora ICM. Wraz z usunięciem czasopisma usuwane są wszystkie jego wydania i artykuły.

Przykład: administrator wydawnictwa rozpoczyna operację usunięcia czasopisma i przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM. Administrator ICM zatwierdza usunięcie czasopisma.

Ekran operacji usunięcia czasopisma

Operacja może zostać zapoczątkowana z poziomu listy czasopism lub z ekranu szczegółów czasopisma (analogicznie do operacji edycji). Do czasu zatwierdzenia w serwisie ogólnodostępnym widoczna jest uprzednio zatwierdzona wersja dokumentu. Podczas usuwania publikacji nie można na niej przeprowadzić żadnej innej operacji (na raz na publikacji może trwać tylko jedna operacja).

6.3.2 Usuwanie wydania

Usuwanie wydania – do rozpoczęcia tej operacji uprawniony jest redaktor, administrator wydawnictwa oraz administrator ICM. Usuwanie wydania jest operacją nieodwracalną i wymagającą akceptacji administratora ICM. Wraz z usunięciem wydania usuwane są wszystkie jego artykuły.

Przykład: redaktor rozpoczyna operację usuwania wydania, przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM; administrator ICM zatwierdza usunięcie wydania.

Ekran operacji usunięcia wydania

Operacja może zostać zapoczątkowana z poziomu listy wydań lub z ekranu szczegółów wydań (analogicznie do operacji edycji). Do czasu zatwierdzenia w serwisie ogólnodostępnym widoczna jest uprzednio zatwierdzona wersja dokumentu. Podczas usuwania publikacji nie można na niej przeprowadzić żadnej innej operacji (na raz na publikacji może trwać tylko jedna operacja).

6.3.3 Usuwanie artykułu

Usuwanie artykułu – Rozpocząć operację usuwania artykułu może każda z ról systemu (oprócz ról przypisanych do ścieżki książek). Usunięcie artykułu jest operacją nieodwracalną i wymagającą akceptacji.

Przykład: edytor rozpoczyna operację usuwania artykułu, przekazuje ją do redaktora, a ten do administratora ICM. Administrator zatwierdza i tym samym usuwa artykuł.

Ekran operacji usunięcia artykułu

Operacja może zostać zapoczątkowana z poziomu listy artykułów lub z ekranu szczegółów artykułu (analogicznie do operacji edycji). Wynik operacji w ogólnodostępnej części Platformy stanie się widoczny po jej zatwierdzeniu przez administratora ICM. Do czasu zatwierdzenia w serwisie ogólnodostępnym widoczna jest uprzednio zatwierdzona wersja dokumentu. Podczas usuwania publikacji nie można na niej przeprowadzić żadnej innej operacji (na raz na publikacji może trwać tylko jedna operacja). Usunięcie artykułu jest operacją nieodwracalną.

6.3.4 Usuwanie książki

Usuwanie książki – Uprawniony do tego jest redaktor książki, administrator Wydawnictwa oraz administrator ICM. Usuwanie książki jest operacją nieodwracalną i wymagającą pełnej ścieżki akceptacji. Usunięcie pracy zbiorowej pociąga za sobą również usunięcie wszystkich jej rozdziałów.

Przykład: redaktor książki rozpoczyna operację usuwania książki, przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM, administrator zatwierdza i tym samym usuwa książkę.

Ekran operacji usunięcia książki

Operacja może zostać zapoczątkowana z poziomu listy książek lub z ekranu szczegółów książki (analogicznie do operacji edycji). Wynik operacji w ogólnodostępnej części Platformy stanie się widoczny po jej zatwierdzeniu przez administratora ICM. Do czasu zatwierdzenia w serwisie ogólnodostępnym widoczna jest uprzednio zatwierdzona wersja dokumentu. Podczas usuwania publikacji nie można na niej przeprowadzić żadnej innej operacji (na raz na publikacji może trwać tylko jedna operacja).

6.3.5 Usuwanie rozdziału

Usuwanie rozdziału – do zainicjowania tej operacji uprawniony jest redaktor książki, administrator wydawnictwa oraz administrator ICM. Usuwanie rozdziału jest operacją nieodwracalną i wymagającą pełnej ścieżki akceptacji.

Przykład: redaktor książki rozpoczyna operację usuwania rozdziału, przekazuje ją do akceptacji administratorowi ICM, administrator zatwierdza i tym samym usuwa rozdział.

Ekran operacji usunięcia rozdziału

Operacja może zostać zapoczątkowana z poziomu listy rozdziału lub z ekranu szczegółów rozdziału (analogicznie do operacji edycji). Uprawnieni do niej są zarówno redaktorzy książek, jak i administratorzy wydawnictwa i ICM. Wynik operacji w ogólnodostępnej części Platformy stanie się widoczny po jej zatwierdzeniu przez administratora ICM. Do czasu zatwierdzenia w serwisie ogólnodostępnym widoczna jest uprzednio zatwierdzona wersja dokumentu. Podczas usuwania publikacji nie można na niej przeprowadzić żadnej innej operacji (na raz na publikacji może trwać tylko jedna operacja).

6.4 Przenoszenie

6.4.1 Przenoszenie czasopisma

Przenoszenie czasopisma – do zainicjowania tej operacji uprawniony jest jedynie administrator ICM. Przenoszenie czasopisma jest operacją jednokrokową, niewymagającą akceptacji.

Ekran operacji przeniesienia czasopisma

Operacja może zostać zapoczątkowana z poziomu listy czasopism lub z ekranu szczegółów czasopisma (analogicznie do operacji edycji). Zmiana miejsca publikacji widoczna jest na ogólnodostępnej platformie w momencie zatwierdzenia operacji przez administratora ICM.

6.4.2 Przenoszenie artykułu

Przenoszenie artykułu – operację przenoszenia artykułu między czasopismami może inicjować każdy użytkownik systemu przypisany do danego czasopisma. Przenoszenie artykułu jest operacją jednokrokową, niewymagającą akceptacji.

Ekran operacji przeniesienia artykułu

Operacja może zostać zapoczątkowana z poziomu listy artykułów lub z ekranu szczegółów artykułu (analogicznie do operacji edycji). Zmiana miejsca publikacji widoczna jest na ogólnodostępnej platformie w momencie zatwierdzenia operacji przez administratora ICM.

Ekran operacji przeniesienia wydania

Nie ma możliwości przenoszenia wydań między czasopismami inaczej niż przez ręczne usunięcie i ponowne dodanie.

Ekran operacji przeniesienia książki

Nie ma możliwości przeniesienia książek autorskich (współautorskich) ani prac zbiorowych.

do innego wydawcy inaczej niż przez ręczne usunięcie i ponowne dodanie.

Ekran operacji przeniesienia rozdziału

Nie ma możliwości przeniesienia rozdziału do innej pracy zbiorowej inaczej niż przez ręczne usunięcie i ponowne dodanie.

7 Role użytkowników

W obrębie serwisu służącego do wprowadzania i zarządzania zasobami Platformy wyróżniamy następujące role:

 • Edytor czasopisma
 • Redaktor czasopisma
 • Redaktor książek
 • Administrator Wydawnictwa
 • Administrator ICM

Rys. 2 Hierarchia ról w systemie w przypadku ścieżki pracy nad artykułami (mieszczącymi się w wydaniach i czasopismach) po lewej stronie i rozdziałami (mieszczącymi się w pracach zbiorowych)/ksiażkami autorskimi (współautorskimi) po prawej stronie.

Administrator ICM nadaje uprawnienia administratorowi wydawnictwa. Ten ostatni zaś w ramach swojego wydawcy określa role poszczególnych użytkowników.

Nadanie ról administrator wydawnictwa wykonuje na ekranie Użytkowników. Wybranie ikony dodawania po prawej stronie na górze ekranu pozwala na wypełnienie formularza nowego użytkownika oraz przypisanie go do określonego wydawcy. Administrator wydawnictwa w każdej chwili ma możliwość edycji danych użytkownika oraz usunięcia jego konta.

Rys. Ekran użytkowników wydania

Rys. Ekran dodawania użytkownika

Rys. Ekran edycji danych użytkownika

Użytkownik, któremu założono konto, otrzymuje maila z linkiem aktywacyjnym (ważnym 24h). Po jego kliknięciu zostanie przeniesiony na stronę pozwalającą na ustawienie hasła, składającego się z minimum 10 znaków. Mając login i hasło użytkownik, może zalogować się do systemu i rozpocząć pracę na Platformie.

7.1 Edytor czasopisma

Zadaniem edytora jest wprowadzanie metadanych i pełnych tekstów artykułów do systemu oraz przekazywanie ich do weryfikacji i akceptacji redaktora czasopisma. Administrator wydawnictwa przypisuje edytorów do wybranych czasopism w obrębie wydawcy.

Edytor może:

 • rozpoczynać operację dodawania, usuwania, edycji artykułu
 • przekazywać powyższe operacje do redaktora
 • anulować powyższe operacje w czasie, gdy są one na poziomie edytora
 • przenosić artykuł między wydaniami
 • korygować artykuły z importu i przekazywać je dalej do redaktora.

7.2 Redaktor czasopisma

Zadaniem redaktora jest zakładanie wydań oraz weryfikacja metadanych i pełnych tekstów artykułów wprowadzanych przez edytorów, a następnie przekazywanie ich do akceptacji administratora ICM. Tak jak edytor, redaktor czasopisma może działać w czasopiśmie, do którego został przypisany przez administratora wydawnictwa. Ma wszystkie uprawnienia edytora oraz dodatkowo może:

 • przekazywać operację dodawania, usuwania, edycji artykułu do akceptacji administratora ICM
 • przekazywać operację dodawania i edycji artykułów z powrotem do edytora, np. w celu poprawienia lub uzupełnienia
 • rozpoczynać i zatwierdzać ręczną operację dodawania wydania (jest to operacja jednokrokowa)
 • anulować wszystkie operacje na swoim poziomie
 • inicjować operację usuwania wydania (jej zatwierdzenie wymaga akceptacji administratora ICM)
 • rozpoczynać import na żądanie
 • korygować wydania z importu i przekazywać je dalej do administratora.

7.3 Redaktor książek

Zadaniem redaktora książek jest wprowadzanie na Platformę metadanych oraz pełnych tekstów książek autorskich (współautorskich), prac zbiorowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych, a następnie przekazywanie swojej pracy do akceptacji administratora ICM. Redaktor książek może:

 • rozpoczynać operację dodawania, usuwania i edycji książek oraz rozdziałów
 • przekazywać powyższe operacje do administratora ICM
 • anulować powyższe operacje, w czasie, gdy są one na poziomie redaktora książek.

7.4 Administrator wydawnictwa

Zadaniem administratora wydawnictwa jest zarządzanie kontami użytkowników: edytorów oraz redaktorów czasopism i książek w ramach swojej jednostki. Administrator ten jest ponadto jedynym użytkownikiem (oprócz administratora ICM), który może zainicjować operacje na czasopismach. Administrator wydawnictwa ma wszystkie uprawnienia edytora czasopism, redaktora czasopism oraz redaktora książek, może więc włączać się w ich pracę. Robi to jednak niejako “wchodząc” w ich uprawnienia, gdyż bezpośrednio nie uczestniczy w procesie akceptacji (prace użytkowników stojących niżej od administratora wydawnictwa są przekazywane do akceptacji administratorom ICM). Administrator wydawnictwa może:

 • zakładać, edytować oraz usuwać konta użytkownikom
 • przypisywać edytorów i redaktorów do czasopism
 • rozpoczynać operację dodawania, edytowania i usuwania czasopism
 • pracować na operacjach dostępnych dla innych użytkowników w obrębie wydawcy
 • anulować powyższe operacje
 • przekazywać powyższe operacje do administratora ICM
 • edytować dane wydawcy.

7.5 Administrator ICM

Rola administratora ICM występuje wyłącznie w instytucji zajmującej się utrzymaniem i obsługą Platformy. Zadaniem administratora ICM jest weryfikacja i zatwierdzanie metadanych i pełnych tekstów wprowadzanych na Platformę. Administrator ICM posiada uprawnienia wszystkich ról stojących niżej w hierarchii. Dodatkowo w jego gestii leży:

 • założenie i usunięcie wydawnictwa oraz edycja jego danych
 • zatwierdzanie dodawania i edycji czasopism, artykułów, książek i rozdziałów oraz związana z tym publikacja ich na Platformie
 • zatwierdzanie usuwania czasopism, wydań, artykułów, książek i rozdziałów
 • przekazywanie operacji dodawania i edycji artykułów z powrotem do edytora i redaktora
 • przekazywanie operacji dodawania i edycji czasopism z powrotem do administratora wydawnictwa
 • przekazywanie operacji dodawania i edycji książek i rozdziałów z powrotem do redaktora książek
 • anulowanie wszystkich przychodzących do niego operacji
 • przenoszenie czasopism między wydawnictwami.

8 Proces pracy nad dokumentami (workflow)

8.1 Praca na Platformie

Głównym celem funkcjonowania systemu jest gromadzenie i prezentowanie pełnotekstowych zasobów publikacji naukowych. Zaproponowany w systemie sposób przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami pozwala na zapewnienie jakości metadanych przekładające się na lepszą widoczność publikacji w Internecie.

Dane wydawnictwa wprowadzane są przez administratora ICM przy zakładaniu profilu wydawnictwa (mogą później zostać zmodyfikowane przez administratora wydawnictwa), w uzgodnieniu z wydawnictwem i na podstawie zawartej umowy. Wprowadzanie i zarządzanie zasobami wydawnictwa (metadanymi czasopism i wydań oraz metadanymi i pełnymi tekstami publikacji) odbywa się z udziałem pozostałych ról użytkowników za pomocą operacji. Operacja to zaprojektowany na platformie mechanizm polegający na przeprowadzeniu proponowanej przez użytkownika zmiany danych przez ścieżkę akceptacji. Operacja kończy się zatwierdzeniem zmiany skutkującym opublikowaniem nowej treści w ogólnodostępnym serwisie platformy lub anulowaniem tej zmiany (brakiem zmian w ogólnodostępnym serwisie).

W systemie możliwe jest wykonanie następujących operacji:

 • dodawanie (np. dodanie nowego artykułu)
 • edytowanie (np. uzupełnienie metadanych dodanej wcześniej publikacji)
 • usuwanie (np. usunięcie błędnie dodanej książki)
 • przenoszenie (np. przeniesienie artykułu do właściwego wydania czasopisma).

Dla przykładu wprowadzanie na platformę metadanych i pełnego tekstu nowego artykułu naukowego polega na rozpoczęciu operacji dodawania przez edytora przypisanego do właściwego czasopisma. W ramach operacji edytor uzupełnia metadane i wgrywa plik z pełnym tekstem, korzystając z formularza (ręcznie lub z pomocą automatycznych mechanizmów opisanych osobno poniżej – patrz Rozdział Operacje). Przed przekazaniem tak przygotowanego formularza do akceptacji, edytor może anulować operację (porzucić pracę) lub zapisać ją do późniejszego uzupełnienia. Po zakończeniu swojej pracy edytor przesyła operację do akceptacji redaktorowi czasopisma. Operacja przechodzi wtedy na poziom redaktora czasopisma, co oznacza, że edytorzy nie mogą dokonywać na niej żadnych działań. Redaktor może przekazać formularz do akceptacji administratorowi ICM, a zanim to zrobi, może dokonać w nim zmian lub anulować operację (analogicznie do opisanych wcześniej działań na poziomie edytora). Może też cofnąć operację na poziom edytora. Operacja przekazana do administratora ICM oczekuje na jego zatwierdzenie. Tak jak inni użytkownicy, administrator może ingerować w treść formularza, cofnąć operację do redaktora lub nawet na tym etapie ją anulować. Dopiero po zatwierdzeniu operacji przez administratora ICM użytkownicy ogólnodostępnego serwisu Platformy będą mogli zobaczyć metadane i plik z pełnym tekstem artykułu. Przy czym, podczas prac nad operacją możliwe jest zapisanie i podejrzenie wyniku tej operacji na platformie ogólnodostępnej, jednak taki podgląd jest dostępny tylko dla zalogowanego użytkownika.

Użytkownicy stojący wyżej w hierarchii nie muszą czekać na przekazanie im operacji do akceptacji. Mogą sami inicjować operacje, a także dokonywać zmian w operacjach znajdujących się na poziomie niższym. Nie jest to jednak domyślny sposób pracy i choć pozostali użytkownicy będą o takich działaniach powiadamiani przez system, warto zadbać o jego bezpośrednie uzgodnienie z zainteresowanymi osobami.

W trakcie pracy nad operacją, a zwłaszcza przekazywania operacji na wyższy lub niższy poziom, użytkownicy mogą dzielić się swoimi uwagami, korzystając ze specjalnego, dodatkowego pola tekstowego – jego treść nie jest widoczna na zewnątrz i jest powiązana tylko z daną operacją. Po zatwierdzeniu operacji podejrzeć dyskusję wewnętrzną będzie można jedynie w ramach wersji historycznych publikacji. Dyskusja wewnętrzna będzie zachowana tylko dla tych operacji, które zostają w ramach wersji historycznych, czyli dla operacji dodawania i edycji.

Dostępność operacji i jej przebieg zależy od rodzaju zasobu oraz roli użytkownika:

 • w przypadku książek i rozdziałów w pracach zbiorowych ścieżka akceptacji przebiega między redaktorem książek a administratorem ICM.
 • dla czasopism zaangażowanymi rolami są z kolei administrator wydawnictwa oraz administrator ICM.
 • zakładanie kolejnych wydań czasopisma (tj. zeszytów, w ramach których ukazują się określone zbiory artykułów) i ewentualne poprawki ich metadanych może natomiast przeprowadzać redaktor czasopisma bez konieczności uzyskiwania akceptacji administratora ICM (operacja jednokrokowa). Usunięcie wydania wymaga już jednak akceptacji (z uwagi na towarzyszące mu usunięcie powiązanych artykułów).
 • ścieżka akceptacji artykułów przebiega od edytora, przez redaktora czasopism, do administratora ICM.
 • wreszcie, operacja przenoszenia artykułów między wydaniami i czasopism między wydawnictwami nie wymaga akceptacji ani redaktorów ani administratorów ICM. Przy czym operację przenoszenia artykułów mogą wykonywać wszystkie role, dla których dany artykuł jest dostępny, natomiast przeniesienie czasopisma może inicjować tylko administrator ICM (jest to dokonywane w uzgodnieniu z zainteresowanymi wydawnictwami wtedy, gdy ma to formalne umocowanie w umowie).

Po zakończeniu operacji na danej publikacji istnieje możliwość rozpoczęcia na niej kolejnych operacji. Np. po zatwierdzeniu operacji dodawania artykułu można zainicjować operację jego edycji, przeniesienia do innego wydania lub usunięcia. Tak samo jak operacje dodawania, operacje edycji i usunięcia podlegają pełnej ścieżce akceptacji (uprawnione role rozpoczynają daną operację, a następnie przekazują ją do roli mającej większe uprawnienia, aż do momentu zatwierdzenia operacji przez administratora ICM). Do czasu zatwierdzenia operacji edycji, usunięcia bądź przenoszenia w serwisie ogólnodostępnym widoczna jest jedynie wcześniej zatwierdzona wersja dokumentu. Na danej publikacji można przeprowadzić tylko jedną operację na raz (np. nie można zainicjować usuwania artykułu, którego edycja nie została jeszcze zatwierdzona).

Operacja przeniesienia jest jednokrokowa, czyli nie wymaga pełnej ścieżki akceptacji – rola, która zainicjuje operację, może ją również zakończyć.

Użytkownik może anulować każdą przypisaną do jego poziomu operację.

Operacja, która została zapisana, a nie została anulowana ani zatwierdzona jest dostępna dla innych użytkowników mających uprawnienia danego poziomu lub wyższe (np. operacja przekazana do redaktora i zapisana przez niego może być przedmiotem prac innych redaktorów lub administratorów). Po wejściu na taką operację, na jej ekranie pojawia się wtedy informacja o innych, pracujących nad nią użytkownikach. Zmiany wprowadzane równolegle przez poszczególnych użytkowników nie są dla nich nawzajem widoczne. Zapisanie, przekazanie/zatwierdzenie lub anulowanie operacji przez pierwszego z nich spowoduje, że te działania nie będą już dostępne dla kolejnych użytkowników pracujących na tej samej operacji.

Serwis służący do wprowadzania i zarządzania zasobami umożliwia zarówno przeglądanie aktywnych operacji, jak i zatwierdzonych publikacji (czyli zasobów widocznych równolegle w ogólnodostępnej części serwisu).

8.2 Podstawowa ścieżka workflow

Podstawowa ścieżka pracy nad dokumentami wygląda następująco:

 • dla artykułów w czasopismach: założenie publikacji przez edytora czasopisma, przekazanie jej do weryfikacji przez redaktora czasopisma, a następnie do publikacji przez administratora ICM
 • dla książek: założenie publikacji przez redaktora książkowego oraz przekazanie jej do publikacji przez administratora ICM.

Przekazanie do weryfikacji powoduje zablokowanie formularza do edycji dla użytkowników z poziomu niższego niż poziom, na który przekazano daną operację. Jeżeli użytkownik chce kontynuować pracę, może zapisać operację bez jej przekazywania wyżej. Zarówno zapisanie, jak i przekazanie do weryfikacji będzie możliwe tylko wtedy, gdy prawidłowo zostaną wypełnione wszystkie pola i nie ma błędów walidacji.

8.3 Poprawki w trakcie dodawania lub edycji (cofnięcie o rolę)

Użytkownik, do którego weryfikacji lub akceptacji przekazano nową lub zmienianą publikację może zmienić treść formularza (poprawić błędy, uzupełnić brakujące metadane) samodzielnie. Alternatywnie, może “zwrócić” formularz do poprawki – redaktor czasopism do edytora, a administrator ICM do redaktora czasopism (artykuły) lub redaktora książek (książki). Jeżeli zdecyduje się na samodzielną zmianę, przekazuje po prostu zmieniony formularz dalej. Jeżeli zwróci formularz do poprawek, wówczas operacja trafi do użytkownika niższego poziomu, a potem będzie mogła znowu zostać przekazana do weryfikacji i dalszej akceptacji.

Przykład: administrator ICM po weryfikacji operacji dodawania artykułu stwierdza, że przed opublikowaniem potrzebna jest zmiana. Cofa więc operację do redaktora.

Zmiana metadanych lub pełnego tekstu artykułu, który został już wcześniej zatwierdzony na Platformie (operacja edycji), musi przejść taką samą ścieżkę akceptacji, jak wprowadzany nowy artykuł.

W trakcie wprowadzania, weryfikacji i akceptacji zmian dotychczas zatwierdzona wersja artykułu jest nadal dostępna dla użytkowników Platformy. Zmiany są dla nich widoczne dopiero z chwilą ich akceptacji przez administratora ICM.

8.4 Usuwanie zasobów Platformy

Operację usuwania publikacji mogą zapoczątkować:

 • edytor czasopism może zapoczątkować operację usuwania artykułu i wydania
 • redaktor czasopism może zapoczątkować operację usuwania artykułu i wydania
 • redaktor książkowy może zapoczątkować operację usuwania książki autorskiej, pracy zbiorowej oraz rozdziału
 • administrator Wydawnictwa może zapoczątkować operację usuwania artykułu, wydania, czasopisma, książki autorskiej, pracy zbiorowej oraz rozdziału
 • administrator ICM może zapoczątkować wszystkie operacje podobnie do administratora wydawnictwa oraz ma prawo usunąć profil samego wydawnictwa.

Wszystkie operacje usuwania wymagają pełnej ścieżki akceptacji. Po zaakceptowaniu operacji usunięcia przez admina ICM nie ma możliwości przywrócenia poprzednich wersji metadanych. Więcej o usunięciu poszczególnych publikacji patrz Rozdział Operacje/ Usuwanie.

Publikacje, których operacje usuwania zostają zatwierdzone przez administratora ICM, tracą wszystkie swoje wcześniejsze wersje historyczne. Dodatkowo wraz z usunięciem publikacji usuwane są również wszystkie jej zasoby, np. wraz z usunięciem wydania usuwane są wszystkie artykuły (zarówno te opublikowane, jaki i te, na których trwały operacje).

8.5 Anulowanie operacji

Użytkownicy mają możliwość anulowania każdej trwającej operacji, która nie została jeszcze zatwierdzona przez administratora ICM. Anulowanie możliwe jest tylko dla użytkowników z poziomu, na którym określona operacja aktualnie się znajduje lub wyższym. Anulowanie operacji skutkuje usunięciem wpisanych uprzednio metadanych. Działanie to jest nieodwracalne.

Przykład: edytor nie może anulować operacji dodawania artykułu po przekazaniu jej do weryfikacji redaktorowi czasopisma. Taką operację może anulować redaktor czasopisma, administrator wydawnictwa lub administrator ICM.

9 Ekrany Platformy

9.1 Listy operacji

Jednym z ekranów Platformy są listy agregujące informacje o wszystkich operacjach związanych z danym typem publikacji, np.: lista operacji na czasopismach, lista operacji na wydaniach (czym są i jakie istnieją rodzaje operacji – patrz Rozdział Operacje). Wbudowane filtry tej listy pozwalają na odpowiednie sortowanie operacji m.in. w zależności od jej rodzaju, stanu lub przypisania do roli. Dostęp do list operacji uzyskuje się poprzez menu boczne.

Rys. Lista operacji

9.2 Ekrany poszczególnych operacji

Na ekranach poszczególnych operacji wyświetlane są metadane dodawanych lub edytowanych publikacji oraz dane publikacji przenoszonych lub usuwanych, np. ekran dodawania artykułu, ekran usuwania książki. Dostęp do ekranów operacji uzyskuje się przez listy operacji, listy zasobów lub poprzez zainicjowanie danej operacji. Czym są i jakie istnieją rodzaje operacji – patrz Rozdział Operacje.

9.3 Listy zasobów

Listy zasobów na Platformie dzielą się na listy obiektów: wydawnictw i czasopism (w obrębie danego wydawnictwa) oraz listy publikacji: artykułów, książek i rozdziałów (w obrębie wydawnictw, do których przynależą). Zawsze jednak są to listy zawierające jednorodny typ obiektów bądź publikacji, np.: lista wydawnictw, lista czasopism czy lista artykułów.

Na listach zasobów znajdują się zarówno zasoby, które już przeszły pełną ścieżkę akceptacji i zostały opublikowane w ogólnodostępnej części Platformy, jak i te, na których wciąż jeszcze toczą się operacje. Listy te umożliwiają nawigację po drzewie zasobów, poczynając od wydawnictw (tylko w przypadku administratora ICM) przez czasopisma, wydania i artykuły, a równolegle przez książki i rozdziały. Dostępność określonych zasobów zależy od pełnionej przez użytkownika roli, np. edytor czasopisma nie ma dostępu do książek w wydawnictwie.

Rys. Lista czasopism

9.4 Ekrany szczegółów zasobów

Na ekranach szczegółów poszczególnych zasobów użytkownik znajdzie wprowadzone metadane oraz link do plików pełnego tekstu (w przypadku publikacji). Ekrany te istnieją jedynie dla obiektów, które przeszły ścieżkę akceptacji oraz zostały opublikowane w ogólnodostępnej części Platformy. Dostęp do ekranów detali uzyskuje się nawigując przez listy zasobów oraz wybierając opcję Szczegóły na poszczególnych kafelkach obiektów bądź publikacji.

Rys. Szczegóły artykułu

9.5 Ekran importu

Patrz Rozdział Mechanizm importu

9.6 Ekran logu zdarzeń

Patrz Rozdział Log zdarzeń

9.7 Ekran statystyk

Patrz Rozdział Statystyki

9.8 Ekran użytkowników

Patrz Rozdział Role użytkowników.

10 Mechanizm importu

Importy odbywają się automatycznie, w cyklicznych odstępach czasu lub na żądanie (przycisk uruchamiający import na żądanie znajduje się na ekranie importów i jest dostępny dla użytkowników z uprawnieniami redaktora czasopisma lub wyższymi).

Pierwszym krokiem na drodze do automatycznych importów jest podanie linku do źródła OAI/PMH podczas wypełniania formularza czasopisma.

Uruchomienie mechanizmu spowoduje pojawienie się na liście operacji wydań nowych obiektów do akceptacji. Po zaakceptowaniu ich przez uprawnioną rolę (redaktor czasopisma, administrator wydawnictwa, administrator ICM), mechanizm rozpocznie import artykułów do poszczególnych wydań. Artykuły te pojawią się na liście operacji na artykułach i będą czekały na akceptację redaktora czasopisma, administratora wydawnictwa lub administratora ICM.

Jeżeli pomimo podania źródła OAI/PMH nie pojawiają się w systemie nowe wydania z importu lub pomimo powiązania wydania w systemie z wydaniem znalezionym w źródle nie pojawiają się nowe artykuły z importu, może to oznaczać problem techniczny związany z działaniem źródłowego serwera lub zgodnością wystawianych przez ten serwer danych z formatami obsługiwanymi przez Platformę. Na Platformie obsługiwany jest protokół OAI/PMH z formatem metadanych JATS i BWMeta zgodny z aktualnymi wersjami systemu OJS z wtyczką JATS.

Rys. Informacje o działalności mechanizmu importera

11 Wersje historyczne

Ogólnodostępny serwis Platformy pokazuje wersje metadanych i plików wynikające z ostatnich zatwierdzonych operacji. W systemie rejestrowane są również wszystkie poprzednio zatwierdzone wersje publikacji (artykułów, książek i rozdziałów). Dla każdej z nich powstaje wobec tego lista jej wersji historycznych rozumiana jako lista wszystkich zatwierdzonych operacji dokonywanych na tej publikacji. Wersje historyczne można przeglądać oraz wykorzystać do zmiany aktualnie zatwierdzonych publikacji (poprzez operację edycji na podstawie wersji historycznej), np.: w celu przywrócenia wersji zawierającej poprzednio użyte metadane.

Dostęp do listy wersji historycznych możliwy jest przez rozwijane menu znajdujące się na kafelkach poszczególnych publikacji, np.: z ekranu listy artykułów możemy wejść w wersję historyczną danego artykułu.

Rys. Rozwijane menu pozwalające się dostać do wersji historycznej publikacji

Na ekranie wersji historycznych użytkownik ma możliwość przejrzenia wszystkich zatwierdzonych wersji danej publikacji oraz operacji, które są w toku. Ostatnia opublikowana wersja publikacji jest taka sama jak na ogólnodostępnej stronie systemu, dlatego nie ma możliwości jej podejrzenia.

Rys. Ekran wersji historycznych publikacji

W sytuacji, gdy publikacja jest edytowana, ale edycja nie została zakończona, pojawia się o tym informacja, np.: artykuł w toku. Ta wersja publikacji również nie ma możliwości podglądu.

W innych niż opisane wyżej przypadkach, użytkownik ma możliwość wejścia w zatwierdzoną wcześniej operację. Następnie, może zainicjować nową operację edycji, wykorzystując dane przeglądanej operacji historycznej. Taka operacja edycji przebiegać będzie analogicznie do innych tego rodzaju operacji. Po lewej stronie ekranu wyświetlona zostanie ostatnia zatwierdzona wersja, identyczna z wersją widniejącą na ogólnodostępnej części Platformy, po prawej zaś stronie wersja historyczna, edytowalna dla użytkownika.

Rys. Ekran porównania wersji historycznej publikacji z wersją opublikowaną na Platformie

Rys. Operacja edycji na podstawie wersji historycznej publikacji

12 Notyfikacje

Notyfikacje w systemie pojawiają się pod trzema postaciami:

 • powiadomienia odkładające się na ekranie Powiadomień
 • snack bary – wiadomości pojawiające się na górze ekranu (znikające po 5 s.)
 • pop-upy – wiadomości pojawiające się na środku ekranu (wymagające reakcji użytkownika).

12.1 Powiadomienia

Ten typ notyfikacji gromadzony jest na ekranie powiadomień i każdorazowo sygnalizowany pojawieniem się cyfry/liczby przy ikonce powiadomień. Wiadomości te służą przekazywaniu informacji o:

 • przesunięciu operacji między rolami
 • zatwierdzeniu operacji przez administratora ICM
 • anulowaniu operacji
 • przeniesieniu artykułu między wydaniami bądź czasopisma między wydawnictwami
 • imporcie wydań bądź artykułów z innych Platform
 • utworzeniu, modyfikacji lub usunięciu kont użytkowników.

Powiadomienia można oznaczyć pojedynczo jako przeczytane, klikając na ikonę listu, bądź całościowo oznaczając wszystkie widoczne na ekranie jako przeczytane lub nieprzeczytane.

Rys. Ekran powiadomień

12.2 Snack bary

Ten typ notyfikacji zarezerwowany został dla krótkich wiadomości tekstowych pojawiających się na górze ekranu. Wiadomości typu snack bar znikają z ekranu same po 5 sekundach, bądź można je zamknąć własnoręcznie dzięki krzyżykowi w prawym górnym rogu. Notyfikacje te przekazują informacje o:

 • zapisaniu bądź zatwierdzeniu operacji
 • przekazaniu operacji między rolami
 • przeniesieniu artykułu między wydaniami bądź czasopisma między wydawnictwami
 • utworzeniu, modyfikacji lub usunięciu wydawnictwa
 • anulowaniu operacji
 • błędzie walidacji
 • utworzeniu, modyfikacji lub usunięciu kont użytkowników
 • błędzie systemu

Rys. Przykładowy snack bar – sukces

Rys. Przykładowy snack bar – porażka

12.3 Pop-upy

Ten typ powiadomień ogranicza się do wyskakujących na środku ekranu okienek wymagających:

 • potwierdzenia usunięcia operacji
 • potwierdzenia anulowania operacji
 • potwierdzenia wykonania akcji przypisanej do roli niżej niż rola użytkownika
 • potwierdzenia usunięcia użytkownika

oraz

 • informujących o tym, że nie można utworzyć nowej operacji na publikacji, na której już trwa inna operacja.

Rys. Przykładowy pop-up

13 Log zdarzeń

Rolą logu zdarzeń jest chronologiczny zapis zawierający informacje o wszystkich zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu. Zapis tworzony jest automatycznie. Istnieje możliwość jego pobrania w formacie pliku CSV z ekranu Logu zdarzeń. Funkcja ta dostępna jest dla użytkowników o uprawnieniach minimum administratora wydawnictwa.

Użytkownik ma możliwość wyboru okresu za jaki tworzony jest raport.

Plik CSV może zostać otworzony zarówno w komercyjnych, jak i darmowych arkuszach kalkulacyjnych. Przed otworzeniem dokumentu należy wybrać:

 • przecinki, jako jedyne separatory
 • UTF-8, jako rodzaj kodowania znaków
 • górny cudzysłów, jako wyróżnik ciągu znaków.

Rys. Ekran pobierania logu zdarzeń

Rys. Log zdarzeń

14 Statystyki

Statystyki dostępne są tylko dla administratorów ICM oraz wydawnictwa. Pobierane formularze tworzone są w formacie CSV. Istnieje możliwość pobrania prostych raportów publikacji, zawierających liczbę wszystkich pobrań pełnych tekstów oraz liczbę unikalnych wejść na stronę dla publikacji (artykułów książek i rozdziałów).

Dodatkowo na Platformie udostępniono możliwość pobierania raportów zgodnych ze standardem Project Counter.

Raporty mogą być pobrane wspólnie dla czasopism i książek bądź osobno dla każdego z obiektów. Dodatkowo użytkownik może określić tu okres za jaki tworzony będzie raport.

Rys. Ekran wyboru opcji raportu statystyk

Rys. Ekran pobierania raportu statystyk

Rys. Raport statystyk